Bell Schedules

Regular Class Schedules
6th Grade
Description / Period Start Time End Time Length
Attendance 7:55 AM 7:57 AM 2 min
Exploratory 1: PE, Business, Art, Band 8:00 AM 8:37 AM 37 min
Exploratory 2: PE, Business, Coding, Chorus 8:37 AM 9:15 AM 38 min
Block 1 9:15 AM 10:30 AM 75 min
Block 2 10:30 AM 11:45 AM 75 min
Break 11:45 AM 12:00 PM 15 min
Lunch 12:00 PM 12:30 PM 30 min
Block 3 12:30 PM 1:45 PM 75 min
Block 4 1:45 PM 3:00 PM 75 min
7th Grade
Description / Period Start Time End Time Length
Attendance/SEL 7:55 AM 8:00 AM 5 min
Block 1 8:00 AM 9:15 AM 75 min
Block 2 9:15 AM 10:30 AM 75 min
Block 3 10:30 AM 11:45 AM 75 min
Exploratory 1: PE, Business, Coding, Band 11:45 AM 12:30 PM 45 min
Lunch 12:30 AM 1:00 PM 750 min
Exploratory 2: PE, Business, Coding, Chorus 1:00 PM 1:45 PM 45 min
Block 4 1:45 PM 3:00 PM 75 min
8th Grade
Description / Period Start Time End Time Length
Attendance 7:55 AM 7:57 AM 2 min
Block 1 8:00 AM 9:11 AM 71 min
Restroom break 9:11 AM 9:17 AM 6 min
Exploratory 1: PE, Const, Art, Health Science 9:17 AM 10:02 AM 45 min
Exploratory 2: PE, Business, Coding, Chorus, Art 10:04 AM 10:49 AM 45 min
Block 2 10:51 AM 11:59 PM 788 min
Locker/Lunch 11:59 AM 12:35 PM 36 min
Block 3 12:37 PM 1:46 PM 69 min
Block 4 1:47 PM 2:57 PM 70 min
Pack up 2:57 PM 3:00 PM 3 min